Mäuse

Frostmäuse 10 Stück 25 Stück 30 Stück 50 Stück 100 Stück
Baby 1g – 2g 4,-€ 10,-€   14,-€ 20,-€
Specky 2g – 3g   12,-€    18,-€ 34,-€
Fuzzy 3g – 6g    14,-€    22,-€ 40,-€
Springer 8 -14g   20,-€   35,-€ 58,-€
Mittel 16 – 25g  10,-€    29,-€  50,-€ 85,-€
XL 25 – 29g 11,-€   32,-€ 55,-€ 95,-€
XXL +30g 12,-€   35,-€ 60,-€ 100,-€