Mäuse

Frostmäuse 10 Stück 25 Stück 30 Stück 50 Stück 100 Stück
Baby 1g – 2g       14,-€ 24,-€
Specky 2g – 3g        16,-€ 30,-€
Fuzzy 3g – 6g    13,-€    20,-€ 38,-€
Springer 8 -14g   18,-€   32,-€ 55,-€
Mittel 16 – 25g  9,-€    25,-€  45,-€ 80,-€
XL 25 – 29g 10,-€   28,-€ 50,-€ 90,-€
XXL +30g 12,-€   35,-€ 55,-€ 95,-€